Instytut Technologii i Edukacji jednostką naukową kategorii A

W wyniku oceny jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za lata 2009 - 2012 Instytut Technologii i Edukacji, jako jedyna jednostka Politechniki Koszalińskiej, uzyskał kategorię naukową A.

Wysoka pozycja w rankingu naukowym i uzyskana najwyższa w naszej uczelni kategoria A dobrze świadczą o naszych nauczycielach akademickich, m. in. o ich dotychczasowym dorobku naukowym i potencjale twórczym. Z bardzo dobrej oceny zadowoleni mogą być studenci czterech kierunków studiów prowadzonych w Instytucie, gdyż wysoka jakość badań naukowych przekłada się na nowoczesność i aktualność treści programowych w zakresie kształcenia. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości sprawdzi się przyjęta formuła Instytutu Technologii i Edukacji i jego misja, jaką jest "kształcenie przyszłych inżynierów, nauczycieli i wychowawców na kierunkach technicznych i humanistycznych w obszarze nowoczesnych technologii i rozwiązań cywilizacyjnych". Cieszymy się, że jesteśmy lepsi od wielu podobnych jednostek w Polsce, że staliśmy się swoistą wizytówką uczelni i stanowimy pewnego rodzaju wzorzec, który należy polecić pozostałym wydziałom.

Ten sukces jest efektem wielu lat pracy badawczej pracowników naukowych ITiE oraz prowadzonej konsekwentnie, przez kierownictwo Instytutu ubiegłej i obecnej kadencji, strategii podwyższania jakości badań naukowych. W latach 2007 – 2012 Instytutem* kierował prof. dr hab. Jerzy Ratajski, od września 2012 roku funkcję Dyrektora Instytutu objął prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński. W okresie objętym oceną, tj. od roku 2009 funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Nauki pełni prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Walkowicz.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził kompleksową ocenę jednostek naukowych, tj. wydziałów i instytutów wyższych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych. Jednostki naukowe były oceniane przez Zespoły Ewaluacji, powołane przez Przewodniczącego KEJN, w ustalonych grupach wspólnej oceny (GWO) skupiających jednostki prowadzące działalność naukową lub naukowo-badawczą w tych samych obszarach nauki.

W procesie oceny jednostek zastosowano metodę porównań parami, wykorzystującą ważoną relację przewyższania – każda jednostka naukowa była porównywana ze wszystkimi pozostałymi jednostkami naukowymi w danej GWO. Porównanie to było przeprowadzone w ramach czterech kryteriów oceny, przy zastosowaniu wag, których wartość dla poszczególnych kryteriów zależała od grupy nauk i rodzaju jednostek naukowych.

W grupach wspólnej oceny obejmujących nauki ścisłe i inżynierskie, dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zastosowano następujące wagi kryteriów oceny:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze – 65%;

2) potencjał naukowy – 10%;

3) materialne efekty działalności naukowej – 15%;

4) pozostałe efekty działalności naukowej – 10%.

Na podstawie dokonanego porównania jednostki zostały zaliczone do jednej z trzech kategorii naukowych: A, B lub C. Dodatkowo, spośród jednostek, które uzyskały kategorię A wyłoniono najlepsze jednostki naukowe, wyróżniające się jakością prowadzonych badań naukowych i zaliczono je do najwyższej kategorii A+.

Wykaz ocenianych jednostek naukowych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Komunikat o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

*wówczas Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej