Zapisy - Rekrutacja

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia odbywa się na stronie internetowej:

rekrutacja.tu.koszalin.pl

 

Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej oferuje atrakcyjne kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych.
 
Instytut Technologii i Edukacji posiada uprawnienia akademickie w kształceniu na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim. Posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
 
Proponowane kierunki i specjalności oferują program uwzględniający znaczenie poszczególnych dyscyplin w rozwoju cywilizacji XXI wieku. Gwarantują uzyskanie wykształcenia łączącego wiedzę inżynierską, informatyczną i humanistyczną, co najpełniej odpowiada obecnym i przyszłym oczekiwaniom pracodawców i jest podstawą sukcesu zawodowego naszych absolwentów.
 

INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI OFERUJE:

 

Dla maturzystów

studia techniczne pierwszego stopnia (inżynierskie) kończące się tytułem zawodowym inżyniera na kierunkach:

-Nanotechnologie biomedyczne

-Informatyka medyczna

-Radiologia i radioterapia  

-Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie  

-Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne

-Mechatronika i diagnostyka pojazdów

-Systemy monitorowania i sterowania

-Systemy radiologii i radioterapii

 

studia humanistyczne pierwszego stopnia (licencjackie) kończące się tytułem zawodowym licencjata na kierunkach:

-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

-Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

-Oligofrenopedagogika

-Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej

-Opieka na osobami starszymi i niepełnosprawnymi

-Mediacje i negocjacje społeczne

-Pedagogika resocjalizacyjna

-Psychopedagogika

-Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

-Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-Wychowanie fizyczne

-Pracownik socjalny

 

Dla absolwentów studiów wyższych

studia drugiego stopnia (magisterskie) (stacjonarne i niestacjonarne) 

 

      I.        Techniczne, kończące się tytułem zawodowym magistra inżyniera na kierunkach

 

     II.        Nietechniczne, kończące się tytułem zawodowym magistra na kierunku

 

     III.      Kwalifikacyjne studia podyplomowe:

  

Ważne informacje 

System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny na stronie internetowej:

 

irk.politechnika.koszalin.pl lub rekrutacja.tu.koszalin.pl

 

Insytutowa Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała kandydatów do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana będzie w przypadku wolnych miejsc na kierunku.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia),
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy) - w czasie, pomiędzy zakończeniem starej, a uruchomieniem nowej tury rekrutacji, opcja wyboru kierunku studiów jest zablokowana. Kandydat może zakładać konto i wprowadzać wszelkie inne dane. Wyboru kierunku będzie mógł dokonać po uruchomieniu nowej (kolejnej) tury po ponownym zalogowaniu na swoje konto,

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

 

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2014/2015 wynosi 80 zł. (100 zł dla kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo).

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale/Instytucie).
Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.
 

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej niżej wymienione dokumenty w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji:

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia) lub oświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji - możliwość wydrukowania podania pojawi się w momencie ogłoszenia wyników rekrutacji na wybrane studia oraz po zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia (opcja "podanie (ankieta osobowa)" w sekcji "Wybrane kierunki studiów" w systemie IRK),
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat (art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym). POBIERZ

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rekrutację przeprowadza i podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata, powołana przez Dyrektora, Instytutowa Komisja Rekrutacyjna, która przyjmuje kandydatów w ramach limitów dla poszczególnych kierunków zgodnie z uchwałą Rady Instytutu Technologii i Edukacji:

 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
 • z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego
 • w ramach 30% limitu miejsc na podstawie Uchwały Senatu z dnia 20 kwietnia 2011 r. laureatów i finalistów niektórych olimpiad.

Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rozpatruje ona również indywidualne odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015: czytaj całość...