Studia I Stopnia

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych, zestawionych w Tabeli 1. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej aż do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.

Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się uwzględniając wyniki:

- egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:

gdzie:
PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym,
PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego),

- egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:

gdzie:
OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.

Przedmioty preferowane na poszczególne kierunki studiów:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia (fizyka)
 • informatyka
 • chemia

MECHATRONIKA

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia (fizyka)
 • informatyka

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

FILM, GRY I ANIMACJE CYFROWE

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • informatyka

PEDAGOGIKA

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia

Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową, potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem, że:

 • wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2.

Ocena na dyplomie
matury międzynarodowej
Wynik polskiego egzaminu maturalnego
(w punktach procentowych)
7 100
6 90
5 80
4 70
3 50
2 30
1 10
 • egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.

Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.