Studia II Stopnia

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu, kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów I stopnia, którzy w ramach studiów zaliczyli kurs matematyki. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, celem ustalenia różnic programowych.

 

Oferowane Kierunki:

  I.  Techniczne, kończące się tytułem zawodowym  magistra inżyniera na kierunkach


  II.  Nietechniczne, kończące się tytułem zawodowym magistra na kierunku

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy złożyć do Wydziałowej/Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w przypadku
zakwalifikowania do przyjęcia na studia.

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,
  • 4 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,