Kurs - Terapeuta zajęciowy

KURS KWALIFIKACYJNY

Terapeuta zajęciowy

 

Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem kursu kwalifikacyjnego jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie profesjonalnych terapeutów zajęciowych do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W czasie zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, anatomii, fizjologii, patologii i  komunikacji interpersonalnej. Absolwent kursu kwalifikacyjnego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco - terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego; rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho - społecznych podopiecznego; planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Zadania szczegółowe kursu kwalifikacyjnego:

1. Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, anatomii, fizjologii i patologii osób niepełnosprawnych oraz jej podstawowe instrumentarium metodologiczne pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej wiedzy z zakresu terapii zajęciowej, aktywizacji psychicznej, społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych, organizowania procesu terapeutycznego – terapia grupowa i indywidualna pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

3.  Zdobycie przez uczestników usystematyzowanej wiedzy o różnych strukturach społecznych, instytucjach lub kręgach kulturowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, relacjach między nimi, prawidłowościach i specyfice więzi ich łączących pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

4. Zdobycie przez uczestników kompetencji praktycznych w zakresie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Umiejętności podejmowania  działań zmierzających do kierowania własną pracą, nawiązywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym.

5. Wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy terapeuty zajęciowego z uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy. 

Tematyka kursu kwalifikacyjnego uwzględnia następujące treści programowe:

 • Podstawy pedagogiki i psychologii.
 • Trening komunikacji interpersonalnej w terapii zajęciowej.
 • Podstawy terapii zajęciowej.
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.
 • Język obcy w terapii zajęciowej (niemiecki lub angielski).
 • Język migowy w terapii zajęciowej.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów terapeutycznych: Rozwiązywanie sytuacji  trudnych.
 • Diagnoza terapeutyczna.
 • Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Planowanie działań terapeutycznych.
 • Metodyka terapii zajęciowej.
 • Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej: 
 • Wykonywanie prac plastyczno – technicznych – arteterapia.
 • Organizowanie czasu wolnego podopiecznym – socjoterapia.
 • Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej – ergoterapia.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu kinezyterapii.
 • Dokumentowanie terapii zajęciowej: Opracowywanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych.
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego.
 • Proces terapeutyczny i jego składowe w terapii zajęciowej – studium indywidualnych przypadków.

Założenia organizacyjne:

1. Kurs kwalifikacyjny trwa 2 semestry.

2. Program przewiduje 280 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin.

3. Absolwenci kursu kwalifikacyjnego otrzymują:
Dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Absolwenci kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

4. Wymagania wstępne:
Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami są pracownicy WTZ, ŚDS, DPS, pracownicy ośrodków terapeutyczno – rehabilitacyjnych, osoby pracujące w zawodach: instruktora terapii zajęciowej, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, które nie mają wymaganych kwalifikacji, ani przyuczenia zawodowego.

5. Wymagane dokumenty:
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podanie,
- kwestionariusz osobowy,
- 2 zdjęcia.

6. Opłata za kurs kwalifikacyjny w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb