Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

STUDIA PODYPLOMOWE

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym 

Kierownik: dr Renata Kaczmarek

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne
i psychologiczne z zakresu diagnozowania problemów pedagogicznych osób w wieku starszym, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz. U. nr 207 poz. 2110).

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.    Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz jej instrumentarium metodologiczne prowadzące do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników wiedzy o różnych strukturach społecznych lub kręgach kulturowych z zakresu działań opiekuńczych i pomocowych wobec osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzajach i instytucjach edukacyjnych oraz zachodzących między nimi relacjach, prawidłowościach i kształtujących się więzi społecznych.

3.  Zdobycie przez uczestników również odpowiedniej wiedzy do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowania i szkolenia wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące  przeciwdziałania i zapobiegania patologii życia społecznego ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz zrozumienie warunków sprzyjających wydłużaniu  ludzkiego życia, pogodnej, aktywnej i godnej starości i życia z niepełnosprawnością.

5.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami pedagogiki oraz w podczas planowania i realizacji zadań w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnym w języku polskim i języku obcym.

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Geriatria i Gerontologia.
 • Pedagogika specjalna.
 • Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka.
 • Psychologia kliniczna osób starszych.
 • Psychospołeczny wymiar starości.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Metodyka terapii zajęciowej.
 • Metodyka rehabilitacji gerontologicznej.
 • Metodyczne podstawy aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Prawne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Unijne standardy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Elementy komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Język obcy (angielski lub  niemiecki).

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej, 60 godzin języka obcego.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują: Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej i będą mogli zostać zatrudnieni w placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku w kraju i zagranicą.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych, którzy pragną pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pracownicy pomocy i opieki społecznej, instruktorzy
i animatorzy klubów, domów kultury.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1500 zł za semestr.

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb