Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji

STUDIA PODYPLOMOWE
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji

 

Kierownik: dr Joanna Augustyniak

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie profesjonalnych mediatorów. W czasie zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji, dzięki którym poznają alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Metody te są wykorzystywane instytucjach typu: sądy, policja, placówki edukacyjne, resocjalizacyjne, ale także w działalności biznesowej, politycznej, społecznej i związkowej. Studenci poznają sposoby uzyskiwania kompromisu, łagodzenia konfliktów w miejscu pracy, środowisku lokalnym i rodzinnym. Zdobędą wiedzę dotyczącą prowadzenia mediacji, negocjacji i praktyczne umiejętności rozwiązywania sporów. Poznają też cechy efektywnej komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i skutecznych wystąpień publicznych. 

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji oraz jej instrumentarium metodologicznego prowadzącego do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników umiejętności analizowania przyczyny i przebiegu złożonych zjawisk społecznych oraz zastosowania narzędzi badawczych w działalności profesjonalnej.

3.  Zdobycie przez uczestników umiejętności odpowiednio współdziałania w grupie przyjmując w niej różne role służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4.  Zdobycie przez uczestników umiejętności przygotowywana projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne z aspektem przewidywania skutków społecznych swojej działalności.

5.  Zdobycie kompetencji aktywnego uczestnictwa w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne.

6.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy mediatora, negocjatora oraz umiejętności w prowadzeniu procesu mediacji i negocjacji uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Etyka zawodowa mediatora i negocjatora
 • Emisja głosu.
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu mediacyjnym i negocjacyjnym.
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych.
 • Współczesne tendencje psychopedagogiki w procesie mediacji i negocjacji. Dynamika rozwoju współczesnego społeczeństwa.
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w procesie mediacji i negocjacji – studium indywidualnego przypadku.
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem w procesie negocjacji i mediacji.
 • Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji i negocjacji.
 • Socjologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Kreatywność i asertywność w procesie negocjacji.
 • Psychoprofilaktyka rodziny.
 • Neurolingwistyczne programowanie (NLP).
 • Mediacje w sprawach karnych oraz karnych z udziałem nieletnich i cywilnych.
 • Mediacje w sprawach rodzinnych.
 • Psychopatologia społeczna.
 • Trening kontroli emocji.
 • Mediacje i negocjacje pracownicze, gospodarcze, akademickie, szkolne rówieśnicze i oświatowe.
 • Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji.
 • Trening komunikacji interpersonalnej w procesie mediacji i negocjacji.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 390 godzin (105 godzin wykładów / 285 godzin ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych).

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, karnych z udziałem nieletnich i cywilnych i mogą pracować m. in. jako zawodowi mediatorzy sądowi, mediatorzy placówek pomocy społecznej, instytucji oświatowych, negocjatorzy gospodarczy i społeczni, członkowie sztabów kryzysowych, konsultacji organizacji społecznych, politycznych, rządowych i pozarządowych.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami sąabsolwenci kierunków studiów: prawa, ekonomii i zarządzania, resocjalizacji, psychologii i pedagogiki (o specjalnościach: Pedagogika resocjalizacyjna, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Psychopedagogika itp.).

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb