Nauczanie fizyki z astronomią i techniki

STUDIA PODYPLOMOWE
Nauczanie fizyki z astronomią i techniki 


Kierownik: dr Roman Olik

tel. 94 348 66 00

75  - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest poszerzenie i aktualizacja wiedzy fizycznej i technicznej oraz współczesnych technik i technologii edukacji wspomagających proces nauczania fizyki, fizyki z astronomią a także techniki oraz przygotowanie do wykonywania wszelkich czynności technicznych i programowych związanych ze stosowaniem technik cyfrowych, mikroprocesorowych, komputerowych i technologii informacyjnych we współczesnej szkole. Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych nauczyciele rozwiną swoje kompetencje niezbędne są do realizacji zadań edukacyjno - szkoleniowych i dydaktycznych w obszarze fizyki, astronomii i techniki. W czasie studiów zapoznają się z nowymi trendami w nauczaniu zagadnień zgodnych z podstawą programową przedmiotów fizyka z astronomią i  technika- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej.

 

Cele szczegółowe:

 • wzrost poziomu wiedzy merytorycznej nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych z zakresu tematyki studiów,
 • wzrost poziomu umiejętności dydaktycznych nauczycieli-uczestników studiów podyplomowych,
 • zmiana postawy nauczycieli-uczestników studiów podyplomowych w odniesieniu do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
 • poznanie najnowszych osiągnięć fizyki, astronomii i ich wykorzystania w technice,
 • opanowanie języka fizyki, znaczenia eksperymentu w nauce a także w dydaktyce.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu fizyki, astronomii i techniki oraz instrumentarium metodologiczne prowadzące do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk przyrodniczych dotyczącą zasad, prawidłowości i związków nauk przyrodniczych z techniką.

3.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotów fizyka z astronomią i technika oraz wiedzy umożliwiającej  kształtowanie aktywności poznawczej uczniów.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące  zwiększania aktywności uczniów, organizowania pracy zespołowej, generowania oryginalnych rozwiązań i  pomysłów a także ich oceny i selekcji.

5.  Wyposażenie uczestników w umiejętności zdobywania i poszerzania  wiedzy  oraz umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanych przedmiotów.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Kształcenie w zakresie chemii.
 • Kształcenie w zakresie matematyki.
 • Kształcenie w zakresie metod matematycznych fizyki.
 • Kształcenie w zakresie podstaw fizyki.
 • Kształcenie w zakresie podstaw fizyki technicznej.
 • Kształcenie w zakresie laboratorium fizycznego.
 • Kształcenie w zakresie fizyki współczesnej.
 • Kształcenie w zakresie fizyki fazy skondensowanej.
 • Kształcenie w zakresie grafiki inżynierskiej.
 • Kształcenie w zakresie elektrotechniki i elektroniki.
 • Dydaktyka przedmiotowa dwóch specjalności nauczycielskich (głównej - fizyka
  i dodatkowej – technika).
 • Technologie informacyjne – Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 372 godziny wykłady i ćwiczenia (rachunkowe i laboratoryjne) oraz konsultacje.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.

4.  Wymagania wstępne:

 • Adresatami są wyłącznie osoby posiadające ukończone studia wyższe i wykonujące zawód nauczyciela na stanowiskach nauczyciela stażysty, nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego albo posiadających studia wyższe i udokumentowane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Minimalne przygotowanie matematyczne kandydata (ukończenie studiów wyższych obejmujących wykształcenie matematyczne w zakresie algebry, rachunku różniczkowego i całkowego oraz probabilistykę z elementami statystyki) lub zobowiązanie do  odbycia uzupełniającego kursu. Dla kandydatów nieposiadających przygotowania matematycznego przewiduje się możliwość odbycia dodatkowego, odrębnego kursu matematyki.
 • Oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub zobowiązanie do równoległego odbycia 120 godzinnego kursu języka angielskiego. 

5.    Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia. 

6. Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 2160 zł za semestr.

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb