Nauczyciel przedsiębiorczości

STUDIA PODYPLOMOWE
Nauczyciel przedsiębiorczości


Kierownik: Prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli zajmujących się edukacją ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (lub planujących zajęcie się tą tematyką), co przyczyni się do podniesienia jakości edukacji ekonomicznej młodzieży w Polsce. Wśród celów szczegółowych wymienić należy:

 • wzrost poziomu wiedzy merytorycznej nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych z zakresu tematyki studiów,
 • wzrost poziomu umiejętności dydaktycznych nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych,
 • zmiana postawy nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych w odniesieniu do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych z zakresu zagadnień około ekonomicznych,
 • podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej oraz zmiana postaw młodzieży w kierunku postaw przedsiębiorczych / aktywnych.

Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych nauczyciele rozwiną swoje kompetencje niezbędne są do realizacji zadań edukacyjno-szkoleniowych i dydaktycznych w obszarze dyscyplin społeczno - ekonomicznych. W czasie studiów zapoznają się z nowymi trendami w nauczaniu zagadnień zgodnych z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu przedsiębiorczości oraz jej instrumentarium metodologiczne prowadzące do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2. Zdobycie przez uczestników wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pedagogiki i socjologii kształtującej postawy przedsiębiorcze.

3.  Wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

4. Wyposażenie uczestników w podstawowe regulacje i formy organizacyjno - prawne dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę w zakresie zarządzania małym przedsiębiorstwem w fazie wzrostu, a w tym także zarządzania innowacjami.

6. Wyposażenie uczestników w umiejętności  pobudzania wśród uczniów zainteresowania przedsiębiorczą ścieżką kariery zawodowej. Student rozwija proaktywne zachowania przedsiębiorcze oraz kształtuje kompetencje przyszłego przedsiębiorcy. Potrafi wspierać aktywność przedsiębiorczą uczniów.

7. Wyposażenie uczestników w umiejętności rozpoznania własnych cech osobowych przywódczych, poprzez identyfikację i ocenę pomysłu na biznes i źródeł finansowania, formę prawną i system finansowo - księgowy, po zagadnienia kultury organizacyjnej firmy i uwarunkowania zewnętrzne na początku funkcjonowania. Student potrafi dokonać wstępnej oceny i selekcji pomysłów na biznes, następnie przygotować wstępną koncepcję przedsięwzięcia oraz biznesplanu w wersji bazowej i finansowej.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Podstawowe kategorie ekonomiczne.
 • Mechanizmy rynkowe.
 • Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.
 • Rynek pracy.
 • Ubezpieczenia społeczne.
 • Funkcjonowanie gospodarki światowej.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej.
 • Bankowość i finanse.
 • Podstawy rachunkowości.
 • Rozliczenia fiskalne podmiotów gospodarczych.
 • Dydaktyka przedmiotowa.

 

Założenia organizacyjne:

1. Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 410 godzin wykładów (wykłady: 120 godzin; ćwiczenia: 230 godzin) oraz 60 godzin praktyki

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zajmującego się edukacją ekonomiczną w gimnazjach bądź szkołach ponadgimnazjalnych.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie: ukończone studia I lub II stopnia. Adresatami są nauczyciele zajmujący się edukacją ekonomiczną uczący w gimnazjach bądź szkołach ponadgimnazjalnych, a także nauczyciele prowadzący bądź przygotowujący się do prowadzenia przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Podstawowym wymogiem kwalifikacyjnym będzie posiadanie bądź aktualnie zdobywanie uprawnień pedagogicznych.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb