Nauczyciel przyrody

STUDIA PODYPLOMOWE
Nauczyciel przyrody


Kierownik: dr  inż. Zenon Ociepa

tel. 94 348 66 05; 94 348 65 55

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne nauczycieli do prowadzenia drugiego przedmiotu „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z podstawą programową MEN. Wśród celów szczegółowych wymienić należy:

 • poszerzenie kompetencji nauczycieli-uczestników studiów z zakresu nauk przyrodniczych, 
 • podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej nauczycieli z zakresu tematyki studiów,
 • podniesienie poziomu umiejętności dydaktycznych nauczycieli - uczestników studiów podyplomowych,
 • zmiana postawy nauczycieli-uczestników studiów podyplomowych w odniesieniu do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych z zakresu zagadnień przyrodniczych,
 • podniesienie poziomu wiedzy o przyrodzie oraz utrwalenie postawy naukowej wobec świata przyrody,
 • pokazanie holistycznego charakteru nauk przyrodniczych.

Dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych nauczyciele rozwiną swoje kompetencje niezbędne są do realizacji zadań edukacyjno - szkoleniowych i dydaktycznych w obszarze nauk przyrodniczych.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauczania przyrody w szkole ponadgimnazjalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy oraz umiejętności dydaktycznych z zakresu przedmiotu przyroda.

3.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu technologii informacyjnych.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwijania u uczniów zainteresowania środowiskiem, w którym żyje człowiek. Student potrafi wspierać aktywność uczniów w kierunku działań ekologicznych.

5.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności współpracy w grupie przyjmując w niej różne role służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Nauka i przyroda.
 • Podstawy merytoryczne nauczania przyrody: fizyki, chemii, biologii, geografii.
 • Dydaktyka kształcenia ogólnego.
 • Technologie informacyjne.
 • Ochrona, kształtowanie i ewolucja środowiska przyrodniczego.
 • Metodyka nauczania przyrody.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 400 godzin zajęć (wykłady zajmują 185 godzin a zajęcia praktyczne 215 godzin (w tym ćwiczenia i seminaria 155 godzin) oraz praktyki 60 godzin.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia drugiego przedmiotu przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są nauczyciele prowadzący bądź przygotowujący się do prowadzenia przedmiotu przyroda. Studia adresowane są do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, tzn. biologii, chemii, fizyki i geografii oraz nauczyciele innych przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych. Kandydaci do studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody powinni posiadać wykształcenie wyższe (ukończone studia I lub II stopnia) oraz uprawnienia pedagogiczne. Podstawowym wymogiem kwalifikacyjnym będzie posiadanie bądź aktualnie zdobywanie uprawnień pedagogicznych. Rozpatrywane będą, także przypadki kandydatów aktualnie zdobywających uprawnienia pedagogiczne.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.    Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1500 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb