Profilaktyka psychopedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE 
Profilaktyka psychopedagogiczna


Kierownik: dr Renata Kaczmarek

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest doskonalenie umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych i terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą - zagrożonymi zjawiskami patologii społecznej, niedostosowania społecznego, problemami i barierami edukacyjnymi i psychologicznymi oraz pedagogicznymi. Celem jest także wyposażenie absolwenta w umiejętności prowadzenia  profilaktycznych warsztatów psychologicznych takich jak: komunikacji interpersonalnej, asertywności, umiejętności wychowawczych, negocjacji i mediacji, pracy z dzieckiem zdolnym, specjalnej troski w oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii zdrowia i pozytywnej, psychopatologii a nade wszystko w oparciu o teoretyczne podstawy profilaktyki psychopedagogicznej.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychoedukacji prowadzącą do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profilaktycznej.

2.  Zdobycie przez uczestników wiedzy o powiązaniach i relacjach teorii i praktyki                  psychopedagogicznej stanowiącej  podstawę działań pedagogicznych ,w tym profilaktyki.

3.  Zdobycie przez uczestników wiedzy o różnych strukturach społecznych lub kręgach kulturowych z zakresu działań psychopedagogicznych, ich rodzajach i  instytucjach edukacyjnych oraz zachodzących między nimi relacjach, prawidłowościach i kształtujących się więzi społecznych, w tym działań psychoprofilaktycznych.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów psychoedukacyjnych i profilaktycznych.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Profilaktyka psychopedagogiczna.
 • Psychologia zdrowia.
 • Kierunki psychoterapii i psychopatologia.
 • Psychologia pozytywna.
 • Profilaktyka osób niedostosowanych społecznie.
 • Zapobieganie patologiom społecznym.
 • Dydaktyka ogólna.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Elementy pedagogiki specjalnej.
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej.
 • Praca z dzieckiem specjalnej troski.
 • Warsztaty asertywności, umiejętności wychowawczych
 • Praca z dzieckiem zdolnym i trening twórczości.
 • Mediacje i negocjacje.
 • Profilaktyka agresji i przemocy.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Pedagogika zabawy.
 • warsztaty profilaktyki depresji.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 380 godzin zajęć (wykłady: 90 godzin; ćwiczenia: 290 godzin). Praktyki pedagogiczne w wymiarze 60 godzin.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci mogą być zatrudnieni w placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły, domy dziecka, przedszkola, świetlice, internaty). Mogą prowadzić: pogadanki, prelekcje, warsztaty, ćwiczenia praktyczne – szerząc w ten sposób zdobytą wiedzę i umiejętności profilaktyki psychopedagogicznej.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych i psychologicznych, którzy chcą prowadzić działalność z zakresu profilaktyki psychopedagogicznej. Wykształcenie pedagogiczne wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.    Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb