Przygotowanie pedagogiczne

STUDIA PODYPLOMOWE 
Przygotowanie pedagogiczne


Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, niezbędnej do pracy w zawodzie nauczyciela, pedagoga, wychowawcy.

2.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje metodyczne i organizacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć pedagogicznych z dziećmi i młodzieżą.

3.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy pedagogicznej.

4.  Wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia zajęć pedagogicznych z uwzględnieniem aktywnych metod pracy.

5.  Zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania metod i technik w praktyce psychoedukacyjnej.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii.
 • Psychologia społeczna.
 • Zaburzenia zachowania i emocji.
 • Podstawy pedagogiki.
 • Praca dydaktyczna i wychowawcza w szkole.
 • Współczesne teorie i nurty w pedagogice.
 • Podstawy dydaktyki ogólnej.
 • Dydaktyka przedmiotowa.
 • Elementy komunikacji interpersonalnej.
 • Emisja głosu.
 • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych i społecznych.
 • Metodyka nauczania przedmiotów technicznych i ścisłych.
 • Etyka zawodowa.
 • Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce przedmiotowej.
 • Wybrane zagadnienia prawa i organizacji oświaty w Polsce.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 350 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są nauczyciele czynni zawodowo oraz kandydaci na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych.

5.    Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.    Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr.

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb