Terapeuta zajęciowy

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapeuta zajęciowy

 

Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie profesjonalnych terapeutów zajęciowych do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W czasie zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, anatomii, fizjologii, patologii i  komunikacji interpersonalnej. Absolwent studiów będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco - terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego; rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho - społecznych podopiecznego; planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, anatomii, fizjologii i patologiiosób niepełnosprawnych oraz jej podstawowe instrumentarium metodologiczne pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej wiedzy z zakresu terapii zajęciowej, aktywizacji psychicznej, społecznej i zawodowej  osób niepełnosprawnych, organizowania procesu terapeutycznego – terapia grupowa i indywidualna pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

3.  Zdobycie przez uczestników usystematyzowanej wiedzy o różnych strukturach społecznych, instytucjach lub kręgach kulturowych w których uczestniczą osoby niepełnosprawne, relacjach między nimi, prawidłowościach i specyfice więzi ich łączących pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

4. Zdobycie przez uczestników kompetencji praktycznych w zakresie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Umiejętności podejmowania  działań zmierzających do kierowania własną pracą, nawiązywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym.

5.  Wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy terapeuty zajęciowego z uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Podstawy pedagogiki i psychologii.
 • Trening komunikacji interpersonalnej w terapii zajęciowej.
 • Podstawy terapii zajęciowej.
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.
 • Język obcy w terapii zajęciowej (niemiecki lub angielski).
 • Język migowy w terapii zajęciowej.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów terapeutycznych: Rozwiązywanie sytuacji trudnych.
 • Diagnoza terapeutyczna.
 • Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Planowanie działań terapeutycznych.
 • Metodyka terapii zajęciowej.
 • Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej: 
 • Wykonywanie prac plastyczno – technicznych – arteterapia.
 • Organizowanie czasu wolnego podopiecznym – socjoterapia.
 • Prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej – ergoterapia.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu kinezyterapii.
 • Dokumentowanie terapii zajęciowej: Opracowywanie narzędzi diagnostycznych
  i ewaluacyjnych.
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego.
 • Proces terapeutyczny i jego składowe w terapii zajęciowej – studium indywidualnych przypadków.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych). Praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.Adresatami są  pracownicy placówek pomocy społecznej, WTZ, ŚDS, DPS, zakładów karnych, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz nauczyciele przedszkola, szkół podstawowych, świetlic szkolnych i terapeutycznych, pracownicy ośrodków terapeutyczno - rehabilitacyjnych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, burs i internatów szkolnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, pracownicy pogotowia opiekuńczego pragnący poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.    Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb