Ologofrenopedagogika

STUDIA PODYPLOMOWE

Oligofrenopedagogika

 

Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz środowisku rodzinnym.

Zadania szczegółowe studiów podyplomowych:

w ramach realizowanego programu szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

 • planowania pracy dydaktyczno - wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowywania,
 • trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo,
 • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, trudności w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych, prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne).

Tematyka studiów podyplomowych uwzględnia następujące treści programowe:

 • Etyka zawodowa.
 • Emisja głosu.
 • Pedagogika specjalna.
 • Oligofrenopedagogika.
 • Diagnoza psychopedagogiczna.
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnego wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Podstawy neurologii i psychiatrii.
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji  osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Podstawy dydaktyki specjalnej.
 • Kształtowanie kompetencji językowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Kształtowanie kompetencji matematycznych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Edukacja integracyjna osób z niepełnosprawnością intelektualną.      
 • Metodyka rehabilitacji z kinezyterapią.
 • Metodyka pracy w oddziałach edukacyjno - terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Rewalidacja indywidualna.
 • Psychologia kliniczna.
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka wychowania w internacie.
 • Terapia zajęciowa niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Metodyka pracy terapeutycznej.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Współpraca z rodziną.

Założenia organizacyjne:

1. Studia podyplomowe  trwają 3 semestry.

2. Program przewiduje 330 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin.

3. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują:

Absolwenci otrzymują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym,) i uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem w stopniu głębokim.

4. Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami są  pracownicy placówek pomocy społecznej, WTZ, ŚDS, DPS, zakładów karnych, pedagodzy i psychologowie szkolni oraz nauczyciele przedszkola, szkół podstawowych, świetlic szkolnych i terapeutycznych, pracownicy ośrodków terapeutyczno - rehabilitacyjnych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, burs i internatów szkolnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, pracownicy pogotowia opiekuńczego pragnący poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne.

5. Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.


6. Opłata za studia podyplomowe w roku akademickim 2013 / 2014 wynosi 1200 zł za semestr. 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 101 G

Szczegółowe informacje:

mgr Tomasz Parafiniuk

tel.  660 636 054