Kurs - Oligofrenopedagogika

KURS KWALIFIKACYJNY

Oligofrenopedagogika

 

Kierownik: dr Agnieszka Hłobił

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem kursu kwalifikacyjnego jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego, ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz środowisku rodzinnym.

 

Zadania szczegółowe kursu kwalifikacyjnego:

w ramach realizowanego programu szczególnie eksponowana jest wiedza stanowiąca podstawę:

 • planowania pracy dydaktyczno - wychowawczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowywania,
 • trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo,
 • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, trudności w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych, prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne).

 

Tematyka kursu kwalifikacyjnego uwzględnia następujące treści programowe:

 • Pedagogika specjalna.
 • Pedagogika specjalna.
 • Oligofrenopedagogika.
 • Oligofrenopedagogika.
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji  osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji  osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo.
 • Metodyka wychowania w internacie.
 • Metodyka wychowania w internacie.
 • Rewalidacja indywidualna.
 • Rewalidacja indywidualna.
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Założenia organizacyjne:

1. Kurs kwalifikacyjny trwa 2 semestry.

2. Program przewiduje 285 godzin wykładów, ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin.

3. Absolwenci kursu kwalifikacyjnego otrzymują:

Absolwenci otrzymują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym, znacznym,) i uczniami z niepełnosprawnością sprzężoną oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem w stopniu głębokim.

4. Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami są nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w placówkach przedszkolnych, szkolnych, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

5.    Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6. Opłata za kurs kwalifikacyjny w roku akademickim 2013 / 2014 wynosi 1200 zł za semestr.

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 101 G 

Szczegółowe informacje:

mgr Tomasz Parafiniuk

tel.  660 636 054