Nauczyciel Tańca

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Nauczyciel tańca


Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Huciński

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

 

Założenia programowe:

Podstawową przesłanką organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego absolwenta, posiadającego odpowiednią wiedzę i umiejętności pracy nauczyciela tańca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w amatorskim ruchu tanecznym w placówkach oświatowych i kulturalnych, celu zwiększania ich wrażliwości i odczuć estetycznych oraz sprawności ruchowej.

   Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie:

a/ ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym , DzU. Nr 164, poz.1365

b/ rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli  ,DzU Nr 207. poz. 2110.

c/rozporządzenia  MENiS- Dz. U 2012 r. poz.131

Są to studia kwalifikacyjne, których program  spełnia ustawowe warunki  Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela tańca.  Po ukończeniu studiów na kierunku Taniec absolwent będzie przygotowany do:

 1. pracy artystycznej i twórczej w dziedzinie tańca w różnych placówkach teatralnych, estradowych, baletu, teatrach muzycznych;
 2. pracy dydaktycznej, redakcyjnej i publicystycznej w dziedzinie wiedzy o tańcu;
 3. podjęcia własnej działalności gospodarczej (np. szkoły tańca itp.).

Uzyska także kwalifikacje pedagogiczne do nauczania tańca w różnych placówkach oświatowych na różnych szczeblach edukacji i wychowania. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów będzie przygotowany do pracy w:

- szeroko rozumianym ruchu amatorskim,

- w przedszkolach,

- szkołach podstawowych,

- gimnazjach i liceach, a także różnego rodzaju instytucjach kultury, również o profilu zawodowym.

- animacji kultury tanecznej w społeczeństwie,

 

Cele studiów:

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne nauczycielskie do nauczania tańca w różnych placówkach publicznej oświaty szkolnej w ramach wychowania fizycznego, bądź innych formach kształcenia. W trakcie studiów studenci poznają: techniki tańca klasycznego, tańce polskie, taniec charakterystyczny, taniec jazzowy, taniec towarzyski, taniec terapeutyczny,  partnerowanie, techniki wyrazu scenicznego, teoria tańca, historia tańca.

 

Nauczyciel tańca

Absolwent specjalności: nauczyciela tańca zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w placówkach kulturalno-oświatowych i oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach artystycznych.

 • posiadać wiedzę interdyscyplinarną o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca,
 • być przygotowany do posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego,
 • posiadać pogłębioną wiedzę teoretyczną o charakterze choreologicznym i umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca,
 • znać konkretne techniki tańca, konwencje, style i gatunki choreograficzne,
 • posiadać umiejętności samodzielnej analizy, prezentacji i interpretacji artystycznej wybranego repertuaru ze światowej literatury choreograficznej, a także twórczego działania, przedstawiania i uzasadniania własnych projektów związanych ze sztuką tańca.

 

Tematyka studiów uwzględnia następujące treści programowe

 

 • Pedagogika
 • Edukacja ruchowa
 • Pedagogika aktywności ruchowej
 • Wiedza o tańcu
 • Wiedza o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze
 • Techniki taneczne
 • Choreografia
 • Fizjologia człowieka
 • Psychoterapia tańcem i ruchem
 • Psychospołeczne aspekty kształtowania samoświadomości, samorealizacji, samourzeczywistniania się
 • Psychologia rehabilitacji
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka aktywności i sprawności fizycznej
 • Metodyka tańca jazzowego
 • Metodyka tańca współczesnego /contemporary Dance/

Metodyka tańca towarzyskiego

 • Metodyka pracy z zespołami tanecznym
 • Metodyka tańców narodowych
 • Metodyka tańca klasycznego
 • Metodyka partnerowania
 • Techniki radzenia sobie ze stresem:

 

 

 

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, anatomii, fizjologii dzieci i młodzieży oraz jej podstawowe instrumentarium metodologiczne pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej wiedzy z zakresu różnych technik tanecznych, historii tańca i sztuki , aktywizacji ruchowej dzieci i młodzieży pozwalające na twórcze jej zastosowanie w działalności profesjonalnej.

3.  Zdobycie przez uczestników usystematyzowanej wiedzy o kompozycji tańca, planowaniu ruchu w przestrzeni, budowie układów tanecznych oraz na twórcze zastosowanie tych środków w działalności profesjonalnej.

4. Zdobycie przez uczestników kompetencji praktycznych w zakresie pracy z zespołami tanecznymi. Umiejętności podejmowania  działań zmierzających do kierowania własną pracą, nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą.

5.  Wyposażenie słuchaczy w praktyczne kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy  z uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy.

 

Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami są absolwenci kierunków studiów: prawa, ekonomii i zarządzania, resocjalizacji, psychologii i pedagogiki (o specjalnościach: Pedagogika resocjalizacyjna, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Psychopedagogika itp.).

 

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu Nauczyciela tańca.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami są absolwenci kierunków studiów: prawa, ekonomii i zarządzania, resocjalizacji, psychologii i pedagogiki (o specjalnościach: Pedagogika resocjalizacyjna, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Psychopedagogika itp.).

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Wysokość czesnego:

3600, 00 zł/ studia; 1200, 00 zł/semestr / 3 semestry/ - instruktorzy tańca prowadzący zajęcia taneczne mogą uzyskać zwolnienie z ćwiczeń i praktyk zawodowych.