Edukator zdrowotny

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukator zdrowotny


Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Huciński

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących doskonalenie umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zdrowymi, chorymi, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub choroby, niedostosowania społecznego, problemami i barierami edukacyjnymi i psychologiczno-pedagogicznymi. Celem jest także wyposażenie absolwenta w umiejętności prowadzenia  interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu: komunikacji inter i intrapersonalnej, norm kontroli sprawności fizycznej, profilaktyki i terapii uzależnień, polityki społeczno-zdrowotnej, globalnych problemów zdrowia.

Są tostudia kwalifikacyjne, których program  spełnia ustawowe warunki  Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i będą mogli prowadzić ścieżkę prozdrowotną w szkołach, koncernach farmaceutycznych w działach public relations. Mogą też pracować w gminach czy powiatach przy opracowywaniu strategii zdrowotnej w terenie. Chętne do zatrudnienia edukatorów zdrowotnych powinny być też: kuratoria, ministerstwa, stacje sanitarno-epidemiologiczne, Centra Promocji Zdrowia, wydziały spraw społecznych jednostek samorządu terytorialnego.

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych, którzy pragną pracować z osobami zdrowymi, chorymi, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub choroby, pracownicy pomocy i opieki społecznej, instruktorzy i animatorzy klubów, domów kultury. 

Tematyka studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Edukacja zdrowotna
 • Pedagogika zdrowia
 • Gerontologia
 • Psychologia wartości
 • Psychologia uzależnień
 • Psychospołeczny aspekty kształtowania samoświadomości, samorealizacji, samourzeczywistniania się
 • Psychologia zdrowia
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Metodyka żywienia
 • Metodyka zachowań asertywnych
 • Metodyka komunikacji
 • Metodyka aktywności i sprawności fizycznej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Socjologia zdrowia i medycyny
 • Podstawy prawa
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Globalne problemy zdrowia
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Epidemiologia

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu Edukatora zdrowotnego.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2013 / 2014 wynosi 1200 zł za semestr