INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI

jest podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Koszalińskiej, uczelni państwowej o czterdziestoletniej tradycji, której przedsięwzięcia dydaktyczne są ściśle zgodne z systemem prawnym szkolnictwa wyższego.

Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej prowadzi obecnie następujące cykle kształcenia w ramach studiów podyplomowych:

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

STUDIA PODYPLOMOWE

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej 


Kierownik: dr Renata Kaczmarek

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania problemów pedagogicznych osób w wieku starszym, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz. U. nr 207 poz. 2110).

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz jej instrumentarium metodologiczne prowadzące do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2. Zdobycie przez uczestników wiedzy o różnych strukturach społecznych lub kręgach kulturowych z zakresu działań opiekuńczych i pomocowych wobec osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzajach i instytucjach edukacyjnych oraz zachodzących między nimi relacjach, prawidłowościach i kształtujących się więzi społecznych.

3. Zdobycie przez uczestników odpowiedniej wiedzy do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowania i szkolenia wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące  funkcjonowania wybranych struktur społecznych i instytucji w obszarze regulacji: prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralno - etycznych oraz zmienności celów i procesów w określonych strukturach społecznych i instytucjach społecznych w wymiarze historycznym i współczesnym.

5.  Wyposażenie uczestników w umiejętność zdobywania , integrowania i poszerzania  wiedzy  oraz umiejętności badawcze w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, podejmuje działania zmierzające do kierowania własną pracą i karierą zawodową w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Geriatria i Gerontologia.
 • Pedagogika specjalna.
 • Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka.
 • Psychologia kliniczna osób starszych.
 • Psychospołeczny wymiar starości.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Metodyka terapii zajęciowej.
 • Metodyka rehabilitacji gerontologicznej.
 • Metodyczne podstawy aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Prawne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Unijne standardy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Elementy komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej i będą mogli zostać zatrudnieni w placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych, którzy pragną pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pracownicy pomocy i opieki społecznej, instruktorzy
i animatorzy klubów, domów kultury.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr.

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

STUDIA PODYPLOMOWE

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym 

Kierownik: dr Renata Kaczmarek

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne
i psychologiczne z zakresu diagnozowania problemów pedagogicznych osób w wieku starszym, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. (Rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Dz. U. nr 207 poz. 2110).

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.    Zdobycie przez uczestników uporządkowanej i pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz jej instrumentarium metodologiczne prowadzące do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników wiedzy o różnych strukturach społecznych lub kręgach kulturowych z zakresu działań opiekuńczych i pomocowych wobec osób starszych i niepełnosprawnych, ich rodzajach i instytucjach edukacyjnych oraz zachodzących między nimi relacjach, prawidłowościach i kształtujących się więzi społecznych.

3.  Zdobycie przez uczestników również odpowiedniej wiedzy do wprowadzania programów rewitalizacyjnych jak i przygotowania i szkolenia wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

4.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące  przeciwdziałania i zapobiegania patologii życia społecznego ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz zrozumienie warunków sprzyjających wydłużaniu  ludzkiego życia, pogodnej, aktywnej i godnej starości i życia z niepełnosprawnością.

5.  Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczące sprawnego porozumiewania się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami pedagogiki oraz w podczas planowania i realizacji zadań w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnym w języku polskim i języku obcym.

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Geriatria i Gerontologia.
 • Pedagogika specjalna.
 • Pedagogiczne aspekty kresu życia człowieka.
 • Psychologia kliniczna osób starszych.
 • Psychospołeczny wymiar starości.
 • Podstawy dydaktyki.
 • Metodyka pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Metodyka terapii zajęciowej.
 • Metodyka rehabilitacji gerontologicznej.
 • Metodyczne podstawy aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Prawne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Unijne standardy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Podstawy pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Elementy komunikacji z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 • Język obcy (angielski lub  niemiecki).

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej, 60 godzin języka obcego.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują: Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej i będą mogli zostać zatrudnieni w placówkach opieki całodobowej i ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku w kraju i zagranicą.

4.  Wymagania wstępne:

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych, którzy pragną pracować z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pracownicy pomocy i opieki społecznej, instruktorzy
i animatorzy klubów, domów kultury.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1500 zł za semestr.

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb

Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori

STUDIA PODYPLOMOWE 
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori


Kierownik: dr Joanna Augustyniak

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz zdobycie kompetencji w zakresie stosowania w praktyce metody Montessori.Podczas studiów słuchacze zdobędą podstawową wiedzę z zakresu wychowania przedszkolnego oraz organizacji grup Montessori, montessoriańskich pomocy rozwojowych oraz zasad i metod prowadzenia zajęć w przedszkolu. W ramach ćwiczeń przewidzianych w programie studiów słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu metodyk pracy z materiałami montessoriańskimi w aspekcie: rozwijania zdolności sensorycznych, rozwijania sprawności językowych, kształcenia matematycznego, geometrii, poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.

 

Program Studiów Podyplomowych spełnia ustawowe wymagania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodne  ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela[1]) oraz standardy nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori. 

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 390 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 180 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr


Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:

Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji

ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin

lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

 

 [1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb

Edukator zdrowotny

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukator zdrowotny


Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Huciński

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych wymaganych od nauczycieli zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela do nauczania przedmiotów ogólnokształcących doskonalenie umiejętności podejmowania działań zapobiegawczych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zdrowymi, chorymi, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub choroby, niedostosowania społecznego, problemami i barierami edukacyjnymi i psychologiczno-pedagogicznymi. Celem jest także wyposażenie absolwenta w umiejętności prowadzenia  interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu: komunikacji inter i intrapersonalnej, norm kontroli sprawności fizycznej, profilaktyki i terapii uzależnień, polityki społeczno-zdrowotnej, globalnych problemów zdrowia.

Są tostudia kwalifikacyjne, których program  spełnia ustawowe warunki  Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu edukatora zdrowotnego i będą mogli prowadzić ścieżkę prozdrowotną w szkołach, koncernach farmaceutycznych w działach public relations. Mogą też pracować w gminach czy powiatach przy opracowywaniu strategii zdrowotnej w terenie. Chętne do zatrudnienia edukatorów zdrowotnych powinny być też: kuratoria, ministerstwa, stacje sanitarno-epidemiologiczne, Centra Promocji Zdrowia, wydziały spraw społecznych jednostek samorządu terytorialnego.

Adresatami są absolwenci studiów pedagogicznych, którzy pragną pracować z osobami zdrowymi, chorymi, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzenia lub choroby, pracownicy pomocy i opieki społecznej, instruktorzy i animatorzy klubów, domów kultury. 

Tematyka studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Edukacja zdrowotna
 • Pedagogika zdrowia
 • Gerontologia
 • Psychologia wartości
 • Psychologia uzależnień
 • Psychospołeczny aspekty kształtowania samoświadomości, samorealizacji, samourzeczywistniania się
 • Psychologia zdrowia
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Metodyka żywienia
 • Metodyka zachowań asertywnych
 • Metodyka komunikacji
 • Metodyka aktywności i sprawności fizycznej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Socjologia zdrowia i medycyny
 • Podstawy prawa
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Globalne problemy zdrowia
 • Polityka społeczna i zdrowotna
 • Epidemiologia

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 360 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej.

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzający uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu Edukatora zdrowotnego.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie.

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2013 / 2014 wynosi 1200 zł za semestr

 

Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji

STUDIA PODYPLOMOWE
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami negocjacji

 

Kierownik: dr Joanna Augustyniak

tel. 094 3486552

75 - 453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2, budynek "G"

 

Celem Studiów Podyplomowych jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie profesjonalnych mediatorów. W czasie zajęć dydaktycznych słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji, dzięki którym poznają alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Metody te są wykorzystywane instytucjach typu: sądy, policja, placówki edukacyjne, resocjalizacyjne, ale także w działalności biznesowej, politycznej, społecznej i związkowej. Studenci poznają sposoby uzyskiwania kompromisu, łagodzenia konfliktów w miejscu pracy, środowisku lokalnym i rodzinnym. Zdobędą wiedzę dotyczącą prowadzenia mediacji, negocjacji i praktyczne umiejętności rozwiązywania sporów. Poznają też cechy efektywnej komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i skutecznych wystąpień publicznych. 

 

Zadania szczegółowe Studiów:

1.  Zdobycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji oraz jej instrumentarium metodologicznego prowadzącego do specjalizacji i twórczego jej zastosowania w działalności profesjonalnej.

2.  Zdobycie przez uczestników umiejętności analizowania przyczyny i przebiegu złożonych zjawisk społecznych oraz zastosowania narzędzi badawczych w działalności profesjonalnej.

3.  Zdobycie przez uczestników umiejętności odpowiednio współdziałania w grupie przyjmując w niej różne role służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4.  Zdobycie przez uczestników umiejętności przygotowywana projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne z aspektem przewidywania skutków społecznych swojej działalności.

5.  Zdobycie kompetencji aktywnego uczestnictwa w grupach społecznych, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne.

6.  Wyposażenie słuchaczy w kompetencje dotyczące samodzielnego planowania i programowania pracy mediatora, negocjatora oraz umiejętności w prowadzeniu procesu mediacji i negocjacji uwzględnieniem aktywnych metod, technik i form pracy.

 

Tematyka Studiów uwzględnia następujące treści programowe:

 • Etyka zawodowa mediatora i negocjatora
 • Emisja głosu.
 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
 • Ochrona danych osobowych w postępowaniu mediacyjnym i negocjacyjnym.
 • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych.
 • Współczesne tendencje psychopedagogiki w procesie mediacji i negocjacji. Dynamika rozwoju współczesnego społeczeństwa.
 • Diagnostyka psychopedagogiczna w procesie mediacji i negocjacji – studium indywidualnego przypadku.
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem w procesie negocjacji i mediacji.
 • Komunikacja interpersonalna w procesie mediacji i negocjacji.
 • Socjologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Kreatywność i asertywność w procesie negocjacji.
 • Psychoprofilaktyka rodziny.
 • Neurolingwistyczne programowanie (NLP).
 • Mediacje w sprawach karnych oraz karnych z udziałem nieletnich i cywilnych.
 • Mediacje w sprawach rodzinnych.
 • Psychopatologia społeczna.
 • Trening kontroli emocji.
 • Mediacje i negocjacje pracownicze, gospodarcze, akademickie, szkolne rówieśnicze i oświatowe.
 • Trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji.
 • Trening komunikacji interpersonalnej w procesie mediacji i negocjacji.

 

Założenia organizacyjne:

1.  Studia trwają 3 semestry.

2.  Program przewiduje 390 godzin (105 godzin wykładów / 285 godzin ćwiczeń, treningów i zajęć warsztatowych).

3.  Absolwenci Studiów otrzymują:

Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu mediatora w sprawach karnych, karnych z udziałem nieletnich i cywilnych i mogą pracować m. in. jako zawodowi mediatorzy sądowi, mediatorzy placówek pomocy społecznej, instytucji oświatowych, negocjatorzy gospodarczy i społeczni, członkowie sztabów kryzysowych, konsultacji organizacji społecznych, politycznych, rządowych i pozarządowych.

4.  Wymagania wstępne:

Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie. Adresatami sąabsolwenci kierunków studiów: prawa, ekonomii i zarządzania, resocjalizacji, psychologii i pedagogiki (o specjalnościach: Pedagogika resocjalizacyjna, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Psychopedagogika itp.).

5.  Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 zdjęcia.

6.  Opłata za studia w roku akademickim 2012 / 2013 wynosi 1200 zł za semestr. 

 

Dokumenty można przesyłać listem poleconym na adres:
Politechnika Koszalińska Instytut Technologii i Edukacji
ul. Śniadeckich 2, 75 - 453 Koszalin
lub złożyć w siedzibie Instytutu  na ul. Śniadeckich 2 , budynek "G" pok. 102 G

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf36 Kb