Stypendium ministra 2012/2013

W związku z możliwością uzyskania stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, Dz. U. nr 214, poz. 1270) informujemy, że listy osób z grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku Instytutu Technologii i Edukacji, którzy mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, według kryterium średniej ocen, są wywieszone na tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie ITiE.

Termin składania wniosków: 8 października 2012r. do godz. 15.30 w Dziekanacie ITiE, ul. Śniadeckich 2 bud. G pokój 101.

Wszelkie informacje i wnioski do pobrania na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/stypendia-ministra/stypendia-ministra/artykul/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2/