Sprawy socjalne

N O W Y   R E G U L A M I N   P O M O C Y   M A T E R I A L N E J  2014/2015  ! ! !
 
W dniu 14 sierpnia 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń, która wejdzie w życie z początkiem roku akademickiego 2014/2015.
W związku z powyższym został zmieniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który będzie obowiązywał od 1 października 2014 r.
 
 
 
Politechnika Koszalińska obejmuje swoich studentów systemem pomocy materialnej. Pomoc materialna przyznawana jest studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej z funduszu pomocy materialnej, który został utworzony ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.
 
Student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:
 

1. stypendium socjalne;

2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

5. zapomogę.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej obowiązujący od roku akademickiego 2014/2015

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia przyznawane są na wniosek studenta złożony we właściwym dziekanacie swojego wydziału/instytutu.

Terminy składania wniosków, jak i wszystkie szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej, który w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr 29/2014 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2014 r.

 

Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony został na podstawie:

  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 186 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 15 listopada 1984  r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013  r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3).