Pedagogika

Jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może również być partnerem dla wielu innych studiowanych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi w różnych kontekstach szkoleniowych, opiekuńczych, zarządzania i organizacji. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów.

Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające:

 • złożoność relacji edukacji,
 • wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. 

Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Korzystając z innych nauk pedagogika wzbogaca rozumienie praktyki edukacyjnej, wskazuje możliwości pełniejszego wyjaśniania własnego przedmiotu badań, czerpie swoje uzasadnienia z różnych orientacji naukowych, ideologicznych czy aksjonormatywnych. Opisuje naturę jednostki podlegającą procesom wychowania/socjalizacji i kształcenia przez całe życie; wyraża swoje zaangażowanie w realizację wartości równego dostępu do kształcenia i równych szans edukacyjnych. Koncentruje się na potrzebach jednostek i grup defaworyzowanych w społeczeństwie, wykluczanych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

Dostępne specjalności nauczycielskie:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (tylko II stopień)
 • Oligofrenopedagogika (tylko II stopień)
 • Wychowanie Fizyczne ( jako specjalność, do czasu powołania kierunku)

Dostępne specjalności nienauczycielskie:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • Psychopedagogika
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (tylko II stopień)
 • Mediacje i negocjacje społeczne (tylko II stopień)

Forma i rodzaj studiów:

Studia na kierunku Pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Rodzaje studiów

 • I Stopnia- licencjackie, 3-letnie
 • II Stopnia- magisterskie, 2-letnie

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów kierunku Pedagogika dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.

Praca po studiach:

Absolwent jest przygotowany do działalności prospołecznej oraz do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w:

charakterze nauczyciela w:

 • placówkach przedszkolnych,
 • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 • zespołach wychowania przedszkolnego,
 • punktach przedszkolnych
 • innych placówkach zajmujących się rozwojem i wychowaniem dziecka, w klasach 0-III szkoły podstawowej.

ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych w:

 • szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego),
 • internatach i bursach,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży,
 • świetli­cach terapeutycznych,
 • świetlicach szkolnych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 •  fir­mach usług edukacyjnych,

instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patolo­gii społecznej w:

 • placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • zakładach poprawczych,
 • schro­niskach dla nieletnich,
 • policyjnej izbie dziecka,
 • zakładach karnych,
 • agencjach ochrony,
 • policji,
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • pracy w charakte­rze kuratora społecznego i sądowego.


 Zobacz film promocyjny kierunku Pedagogika