Laboratorium Biochemii

Laboratorium Biochemii przeznaczone jest do prowadzenia ćwiczeń praktycznych, stanowiących integralną część kursu Biochemii, skierowanego do studentów 2 semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. Zakres tematyczny zajęć umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy laboratoryjnej w poszczególnych działach Biochemii, takich jak badanie właściwości podstawowych związków biochemicznych, analiza jakościowa i oznaczenia ilościowe.

Przeprowadzone doświadczenia pozwolą studentowi głębiej i wielostronnej spojrzeć na procesy zachodzące w jego własnym organizmie podczas prostych czynności życiowych, takich jak jedzenie, trawienie, wydalanie, czy też obrona przed toksycznymi półproduktami przemian metabolicznych. Szczególny nacisk położony jest na aspekty fizjologiczne omawianych procesów w zdrowiu i w chorobie.

Laboratorium Biochemii wyposażone jest w zestawy eksperymentalne umożliwiające m.in.:
  • badanie procesu trawienia białka przy udziale pepsyny i kwasu solnego,
  • badanie wpływu temperatury i zmian odczynu środowiska na enzymatyczny rozkład nadtlenku wodoru w komórkach wątroby,
  • obserwację procesu hydrolitycznego rozkładu mocznika,
  • badanie odwracalnej inhibicji enzymatycznej na przykładzie ureazy,
  • badanie nieodwracalnego blokowania (zatruwania) enzymów jonami metali,
  • oznaczanie zawartości cholesterolu w wybranych produktach spożywczych,
  • wykrywanie i oznaczanie zawartości witaminy C w produktach pochodzenia naturalnego i syntetycznego.