Laboratorium Materiałów Ceramicznych, Kompozytowych i Polimerowych

W laboratorium realizowane są zajęcia z zakresu syntezy oraz badania właściwości fizykomechanicznych materiałów ceramicznych oraz kompozytowych.

Pracownia wyposażona jest w aparaturę naukowo-badawczą wykorzystywaną do określania szerokiego spektrum właściwości mechanicznych i cieplnych badanych tworzyw. Pozwala m.in. na wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych materiałów, takich jak wytrzymałość na zginanie, rozciąganie, ściskanie, mikrotwardość HV, odporność na kruche pękanie KIC.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się wysokotemperaturowy mikroskop optyczny wykorzystywany do badania kinetyki zwilżania i rozpływania się materiałów w kontakcie z materiałami stałymi, wyznaczenia lepkości, topliwości, napięcia powierzchniowego, zwilżalności oraz określenia temperatur spiekania, pęcznienia, mięknięcia i topienia.

Laboratorium dysponuje także aparaturą do obróbki cieplnej badanych materiałów, którą stanowią wysokotemperaturowe piece przeznaczone do prowadzenia procesów technologicznych wymagających obróbki cieplnej materiałów w atmosferze powietrza w zakresie temperatur do 1700°C, np. do wypalania ceramiki wysokoglinowej, oznaczania spiekalności mas, czy spiekania materiałów kompozytowych.