O Instytucie

Instytut Technologii i Edukacji powstał w wyniku integracji obszarów badawczych i obszarów kształcenia dotychczas prowadzonych w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej i w Katedrze Pedagogiki (poprzednie wersje serwisów internetowych po kliknięciu na nazwę jednostki).

Instytut Technologii i Edukacji otwiera studentom nowe perspektywy interdyscyplinarnego kształcenia i prowadzenia badań w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod kształcenia. Łączy wiedzę techniczną, humanistyczną, społeczną i zdrowotną.

Ukształtowana w toku studiów sylwetka nowoczesnego absolwenta łączyć będzie elementy wychowania technicznego i zawodowego z humanistycznym, ze szczególnym naciskiem na zdobycie umiejętności samokształcenia w zakresie zdobytego zawodu i w odkrywaniu nowych dziedzin, ważnych dla rozwoju osobistego i cywilizacyjnego, co odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy.

Model kształcenia w Instytucie Technologii i Edukacji opiera się na wykorzystaniu potencjału mieszczącego się w obszarze nauk technicznych, humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu, stanowiących podstawę interdyscyplinarnej edukacji niezbędnej do funkcjonowania i dokonywania zmian przez naszych absolwentów w rozwiązywaniu współczesnych problemów cywilizacyjnych, w których człowiek i otaczająca go technika odgrywają kluczową rolę. W kręgu zainteresowań znajdują się tu zagadnienia techniczno-technologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne oraz zdrowotne.

W trakcie studiów każdemu przedmiotowi przypisane są określone punkty ECTS (Europejski System Transferu Punktów). System ten umożliwia kontynuację studiów w dowolnym kraju europejskim.

Studenci naszych kierunków uzyskują wszechstronne wykształcenie. W trakcie studiów rozwijają w sobie umiejętności logicznego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów oraz formułowania i rozwiązywania problemów. Dlatego absolwenci Instytutu Technologii i Edukacji nie mają problemów ze znalezieniem pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą.